top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 6 2 8 0 0 0 16
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Naisten suomensarja 0 0 0 6 2 13 0 0 0 21
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 9 0 2 0 0 0 0 11
Tyttöjen superpesis 0 0 9 0 2 0 0 0 0 11
0 0 9 6 4 25 0 0 0 44Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 15 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 24
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Naisten suomensarja 20 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 29
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 15
Naisten ykköspesis Runkosarja 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Tyttöjen superpesis Runkosarja 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Tyttöjen superpesis 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
43 0 0 0 0 1 0 0 0 12 10 1 67


bottom