top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 0 0 1 10 0 0 0 0 11
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
Naisten suomensarja 0 0 0 1 36 0 0 0 0 37
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 6 22 0 0 0 0 28
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 0 0 8 22 0 0 0 0 30
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 0 0 1 9 0 0 0 0 10
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 3 11 0 0 0 0 14
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 0 3 23 0 0 0 0 26
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 2 13 0 0 0 0 15
Tyttöjen superpesis 0 0 0 12 60 0 0 0 0 72
0 0 0 21 118 0 0 0 0 139Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 0 0 5 3 0 1 2 0 0 1 8 20
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Naisten suomensarja 0 0 0 30 3 0 1 3 0 0 1 9 47
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 1 15 5 0 3 4 0 0 0 1 29
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 0 1 15 7 0 3 4 0 0 0 1 31
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 6 16
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 2 16
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 0 17 6 1 2 0 0 0 0 1 27
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 7
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 3 19
Tyttöjen superpesis 0 0 0 56 11 1 3 1 0 0 1 13 86
0 0 1 101 21 1 7 8 0 0 2 23 164


bottom