top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 2 8 0 6 2 0 1 0 19
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 0 1 0 1 0 0 11 0 13
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 1 0 0 0 0 10 0 11
Naisten suomensarja 0 2 10 0 7 2 0 22 0 43
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 4 12 1 0 0 0 14 1 32
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 4 14 1 0 0 0 14 1 34
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 5 0 0 3 0 0 5 1 14
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 1 4 0 2 0 0 6 1 14
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 6 5 1 4 0 0 17 2 35
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Tyttöjen superpesis 0 12 9 2 9 0 0 49 6 87
0 18 33 3 16 2 0 85 7 164Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 15 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 20
Naisten suomensarja Lounaislohko 1 1 0 0 0 2 0 0 9 0 1 0 14
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 11
Naisten suomensarja 22 1 0 0 2 4 1 0 13 0 2 0 45
Naisten ykköspesis Runkosarja 9 4 3 0 0 9 2 0 5 1 1 2 36
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 9 4 3 0 0 9 2 0 7 1 1 2 38
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 3 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 1 15
Tyttöjen superpesis Halli SM 2 0 0 0 6 5 0 0 1 1 0 0 15
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 11 6 0 0 2 9 1 0 6 0 0 0 35
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 9
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 1 3 0 0 12 0 0 3 19
Tyttöjen superpesis 18 7 0 0 11 27 2 0 22 1 0 6 94
49 12 3 0 13 40 5 0 42 2 3 8 177


bottom