top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 24 2 1 0 0 1 0 0 28
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 8 0 0 0 2 0 0 0 10
Naisten suomensarja 0 32 2 1 0 2 1 0 0 38
Naisten superpesis Karsintasarja 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Naisten superpesis 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 12 0 0 0 10 14 0 0 36
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5
Naisten ykköspesis 0 16 0 0 0 11 14 0 0 41
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 10 11 0 0 0 0 0 0 21
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 12 7 0 0 0 0 0 0 19
Tyttöjen superpesis 0 23 18 0 0 0 0 0 0 41
0 74 20 1 0 13 15 0 0 123Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 0 0 0 0 1 1 8 18 0 3 1 32
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 1 1 8 28 0 3 1 42
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Naisten ykköspesis Runkosarja 7 0 0 0 1 10 0 3 15 0 1 0 37
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Naisten ykköspesis 7 0 0 0 1 10 0 3 20 0 1 0 42
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 7 0 1 1 1 2 1 5 3 0 0 0 21
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 2 0 3 2 1 1 3 7 0 0 0 19
Tyttöjen superpesis 7 2 1 4 4 3 2 8 10 0 0 0 41
14 2 1 4 5 14 3 19 61 0 4 1 128


bottom