top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Naisten suomensarja 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Naisten superpesis Halli SM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Naisten superpesis Runkosarja 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Naisten superpesis 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Naisten ykköspesis Runkosarja 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Naisten ykköspesis 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis Halli SM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Tyttöjen superpesis 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69
189 0 0 0 0 0 0 0 0 189Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 0 0 6 0 0 22 0 0 0 28
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 7 0 0 25 0 0 0 32
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4
Naisten superpesis Runkosarja 0 2 1 1 1 8 6 0 0 0 0 0 19
Naisten superpesis 0 2 1 1 2 8 8 0 1 0 0 0 23
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 15 15 5 12 12 4 2 0 0 1 66
Naisten ykköspesis 0 0 15 15 5 12 12 4 2 0 0 1 66
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 0 1 2 0 1 5 0 0 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 3 0 0 6 5 1 0 0 0 15
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 5 8 1 0 0 0 7 0 0 0 21
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 2 6 0 2 0 0 10 0 0 0 20
Tyttöjen superpesis 0 0 8 21 1 4 12 5 18 0 0 0 69
0 2 24 37 8 31 32 9 46 0 0 1 190


bottom