top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 12 3 0 2 2 0 0 1 9 29
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Naisten suomensarja 13 3 0 2 2 1 0 1 10 32
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 1 0 0 0 19 11 31
Naisten superpesis 0 0 0 1 0 0 0 22 13 36
Naisten ykköspesis Runkosarja 1 2 0 12 0 12 13 9 10 59
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Naisten ykköspesis 1 2 0 12 0 12 13 10 10 60
Tyttöjen superpesis Halli SM 3 0 0 0 0 0 0 0 11 14
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 4 0 2 0 0 0 0 19 25
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 5 0 5 0 0 0 0 29 39
Tyttöjen superpesis 3 9 0 7 0 0 0 0 74 93
17 14 0 22 2 13 13 33 107 221Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 0 5 9 2 4 9 0 0 0 0 0 29
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Naisten suomensarja 0 1 5 10 2 5 9 0 0 0 0 0 32
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
Naisten superpesis Runkosarja 0 3 5 0 4 8 1 5 5 0 0 1 32
Naisten superpesis 0 3 5 0 4 9 3 7 5 0 0 1 37
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 5 17 7 2 24 3 1 0 0 0 1 60
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Naisten ykköspesis 0 5 18 7 2 24 3 1 0 0 1 1 62
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 1 4 4 2 3 0 0 0 1 1 0 16
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 1 10 3 1 3 6 0 1 0 0 0 25
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 6 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 9 6 5 6 11 1 1 0 0 0 0 39
Tyttöjen superpesis 0 17 21 19 9 18 7 1 1 1 1 0 95
0 26 49 36 17 56 22 9 6 1 2 2 226


bottom