top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Itälohko 0 0 0 0 0 15 0 0 0 16
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 10 0 0 2 6 0 0 18
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten suomensarja 0 0 10 0 0 17 6 0 0 34
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 0 5 0 0 0 7 0 0 12
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 7 7 0 0 0 0 0 14
Tyttöjen superpesis 0 0 12 7 0 0 7 0 0 26
0 0 22 7 0 17 13 0 0 60Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Itälohko 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 16
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 2 5 5 4 2 0 15 1 2 36
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Naisten suomensarja 0 0 0 5 18 5 4 2 0 20 1 2 57
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 18
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 0 20
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 24
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 26
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 0 0 1 8 1 0 1 1 4 0 0 16
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 0 1 10 2 1 0 0 6 0 0 20
Tyttöjen superpesis 0 0 0 2 18 3 1 1 1 10 0 0 36
0 0 0 7 36 8 5 3 1 58 18 3 139


bottom