top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 36 53 89
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 19 4 23
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 0 58 67 125
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 3 21 24
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 7 17 24
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 11 31 42
Tyttöjen superpesis 0 0 0 0 0 0 0 21 85 106
0 0 0 0 0 0 0 81 180 261Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
Naisten suomensarja 7 3 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 15
Naisten superpesis Halli SM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Naisten superpesis Runkosarja 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23
Naisten superpesis 124 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 125
Naisten ykköspesis Runkosarja 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
Naisten ykköspesis 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
Tyttöjen superpesis Halli SM 7 14 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 28
Tyttöjen superpesis Runkosarja 9 13 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 27
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 22 16 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 42
Tyttöjen superpesis 47 50 0 0 1 4 2 1 1 1 6 0 113
195 53 0 0 2 6 3 1 1 2 8 0 271


bottom