top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Itälohko 2 1 0 6 0 5 15 0 0 29
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 20 0 1 18 0 0 0 39
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 2 0 0 3 8 0 0 13
Naisten suomensarja 2 1 22 6 1 26 23 0 0 81
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Naisten superpesis 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 17 0 0 0 5 0 0 22
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Naisten ykköspesis 0 0 17 0 0 0 13 0 0 30
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 0 2 0 6 4 0 0 0 12
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 1 0 6 4 0 0 0 11
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Tyttöjen superpesis 0 0 4 0 12 8 1 0 0 25
2 1 43 6 13 34 45 0 0 144Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Itälohko 2 2 12 3 0 1 1 1 7 1 0 0 30
Naisten suomensarja Pohjoislohko 2 18 1 14 0 1 3 0 0 0 0 0 39
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Naisten suomensarja 4 20 14 29 0 2 4 1 7 1 0 0 82
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 15 0 20
Naisten superpesis 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 15 0 23
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 1 10 3 1 6 1 0 0 0 0 0 22
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Naisten ykköspesis 0 1 10 7 5 6 1 0 0 0 0 0 30
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 0 3 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Tyttöjen superpesis 0 7 9 6 0 3 0 0 0 0 1 0 26
4 28 34 44 8 13 5 1 7 1 16 0 161


bottom