top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2020 Naisten superpesis Runkosarja 20 12 17 5 34 35.3% 57 22 7 86 66.3% 4 2
2020 20 12 17 5 34 35.3% 57 22 7 86 66.3% 4 2
2019 Naisten superpesis Karsintasarja 3 3 0 0 3 100.0% 11 5 1 17 64.7% 0 0
2019 Naisten ykköspesis Runkosarja 22 13 20 2 35 37.1% 86 28 13 127 67.7% 4 0
2019 Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 8 7 6 1 14 50.0% 25 13 8 46 54.3% 2 0
2019 33 23 26 3 52 44.2% 122 46 22 190 64.2% 6 0
2018 Naisten suomensarja Itälohko 16 5 4 2 11 45.5% 83 21 8 112 74.1% 2 2
2018 Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 8 3 2 0 5 60.0% 38 8 4 50 76% 1 2
2018 24 8 6 2 16 50.0% 121 29 12 162 74.7% 3 4
2017 Naisten suomensarja Pohjoislohko 14 4 2 1 7 57.1% 68 20 4 92 73.9% 2 2
2017 Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 3 3 0 6 50.0% 22 6 3 31 71% 1 0
2017 19 7 5 1 13 53.8% 90 26 7 123 73.2% 3 2
2016 Naisten suomensarja Pohjoislohko 14 10 5 2 17 58.8% 63 1 5 69 91.3% 2 0
2016 Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 8 3 0 0 3 100.0% 41 7 5 53 77.4% 1 0
2016 Tyttöjen superpesis Runkosarja 6 2 0 0 2 100.0% 29 2 2 33 87.9% 2 0
2016 28 15 5 2 22 68.2% 133 10 12 155 85.8% 5 0
2015 Naisten suomensarja Pohjoislohko 11 14 6 2 22 63.6% 40 4 0 44 90.9% 4 0
2015 Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 4 2 0 1 3 66.7% 18 2 2 22 81.8% 1 0
2015 Tyttöjen superpesis Runkosarja 5 6 2 0 8 75.0% 23 0 0 23 100% 3 0
2015 20 22 8 3 33 66.7% 81 6 2 89 91% 8 0
2013 Naisten suomensarja Itälohko 14 14 9 2 25 56.0% 31 11 7 49 63.3% 13 0
2013 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 2 5 2 1 8 62.5% 2 0 0 2 100% 0 0
2013 16 19 11 3 33 57.6% 33 11 7 51 64.7% 13 0
2012 Tyttöjen superpesis Runkosarja 1 0 0 0 0 % 0 1 0 1 0% 0 0
2012 1 0 0 0 0 % 0 1 0 1 0% 0 0


bottom