top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Naisten suomensarja 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 4 2 0 8 0 14
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 18 3 1 2 0 86 2 112
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 8 0 0 0 26 0 34
Naisten superpesis 0 0 18 11 5 4 0 120 2 160
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 4 4 13 1 0 7 0 29
Tyttöjen superpesis Runkosarja 5 0 14 8 9 1 0 4 3 44
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 10 0 14 0 1 0 0 25
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 1 0 24 0 14 0 1 0 0 40
Tyttöjen superpesis 6 0 52 12 50 2 2 11 3 138
8 0 72 23 71 6 2 131 5 318Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4
Naisten suomensarja 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 1 10 1 2 0 0 0 0 4 18
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 14 49 43 3 0 3 0 1 0 18 131
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 3 19 9 1 0 2 0 0 0 0 34
Naisten superpesis 0 0 17 69 62 5 2 5 0 1 0 22 183
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 16
Naisten ykköspesis 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 16
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 2 10 17 0 0 0 0 2 0 0 31
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 1 16 27 0 0 0 0 1 1 0 46
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 25
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 40
Tyttöjen superpesis 0 0 3 36 99 0 0 0 0 3 1 0 142
0 0 20 108 176 5 4 5 0 4 1 22 345


bottom