top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 22 1 3 0 1 2 0 1 1 31
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Naisten suomensarja 27 1 3 1 1 2 0 2 1 38
Naisten superpesis Halli SM 0 6 2 1 2 0 0 0 0 11
Naisten superpesis Runkosarja 0 80 0 0 3 12 2 0 0 97
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
Naisten superpesis 0 102 2 1 5 12 2 0 0 124
Naisten ykköspesis Runkosarja 5 7 4 1 0 0 3 0 0 20
Naisten ykköspesis 5 7 4 1 0 0 3 0 0 20
Tyttöjen superpesis Halli SM 5 5 2 3 0 2 1 0 0 18
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 9 2 5 4 5 8 1 4 0 38
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 9 10 0 1 0 0 0 20
Tyttöjen superpesis 15 8 16 23 5 11 2 4 0 84
47 118 25 26 11 25 7 6 1 266Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Pohjoislohko 2 4 16 2 2 0 0 4 1 3 0 0 34
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7
Naisten suomensarja 2 5 18 4 2 0 0 6 1 3 0 0 41
Naisten superpesis Halli SM 0 2 2 3 0 0 1 3 0 0 0 1 12
Naisten superpesis Runkosarja 1 21 49 23 1 2 0 0 0 0 1 0 98
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Naisten superpesis 1 23 64 29 1 2 1 3 0 0 2 1 127
Naisten ykköspesis Runkosarja 3 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 21
Naisten ykköspesis 3 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 21
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 11 4 0 0 1 2 0 3 0 0 21
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyttöjen superpesis Runkosarja 2 4 9 14 2 0 0 5 2 0 3 2 43
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 6 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 21
Tyttöjen superpesis 15 10 24 21 4 0 1 7 2 3 4 2 93
21 44 113 56 9 2 2 16 3 6 6 4 282


bottom