top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2020 Naisten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 9 2 1 12 75% 0 0
2020 2 0 0 0 0 % 9 2 1 12 75% 0 0
2019 Naisten superpesis Halli SM 1 2 1 0 3 66.7% 3 0 1 4 75% 0 0
2019 Naisten superpesis Runkosarja 24 19 5 2 26 73.1% 75 34 14 123 61% 9 0
2019 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 2 2 1 5 40.0% 8 4 2 14 57.1% 0 0
2019 28 23 8 3 34 67.6% 86 38 17 141 61% 9 0
2018 Naisten superpesis Halli SM 2 0 3 0 3 0.0% 7 3 2 12 58.3% 0 0
2018 Naisten superpesis Runkosarja 26 17 11 4 32 53.1% 106 18 18 142 74.6% 7 0
2018 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 3 0 1 4 75.0% 9 4 1 14 64.3% 1 0
2018 31 20 14 5 39 51.3% 122 25 21 168 72.6% 8 0
2017 Naisten superpesis Halli SM 2 1 1 2 4 25.0% 6 0 1 7 85.7% 1 0
2017 Naisten superpesis Runkosarja 26 16 16 8 40 40.0% 100 30 18 148 67.6% 7 1
2017 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 5 8 1 14 35.7% 36 4 6 46 78.3% 5 0
2017 38 22 25 11 58 37.9% 142 34 25 201 70.6% 13 1
2016 Naisten superpesis Halli SM 2 2 0 1 3 66.7% 1 2 0 3 33.3% 1 0
2016 Naisten superpesis Runkosarja 22 32 15 6 53 60.4% 71 15 4 90 78.9% 8 0
2016 Tyttöjen superpesis Halli SM 6 3 2 0 5 60.0% 22 4 2 28 78.6% 1 0
2016 Tyttöjen superpesis Runkosarja 6 7 4 3 14 50.0% 20 6 3 29 69% 1 0
2016 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 9 12 3 0 15 80.0% 29 15 0 44 65.9% 1 0
2016 45 56 24 10 90 62.2% 143 42 9 194 73.7% 12 0
2015 Naisten superpesis Halli SM 3 3 5 1 9 33.3% 2 5 0 7 28.6% 1 0
2015 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 1 1 0 2 50.0% 0 1 1 2 0% 0 0
2015 Naisten ykköspesis Runkosarja 21 19 14 4 37 51.4% 97 10 5 112 86.6% 6 0
2015 Tyttöjen superpesis Runkosarja 5 5 1 1 7 71.4% 19 1 5 25 76% 1 0
2015 Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 12 2 2 16 75.0% 30 3 3 36 83.3% 3 0
2015 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 12 12 3 6 21 57.1% 57 5 6 68 83.8% 3 0
2015 49 52 26 14 92 56.5% 205 25 20 250 82% 14 0
2014 Naisten suomensarja Pohjoislohko 14 8 2 3 13 61.5% 60 14 5 79 75.9% 2 0
2014 Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 1 1 1 3 33.3% 7 0 0 7 100% 2 0
2014 Tyttöjen superpesis Halli SM 3 0 0 1 1 0.0% 9 1 0 10 90% 0 0
2014 Tyttöjen superpesis Runkosarja 9 5 4 0 9 55.6% 29 6 4 39 74.4% 2 3
2014 28 14 7 5 26 53.8% 105 21 9 135 77.8% 6 3
2013 Naisten suomensarja Pohjoislohko 11 5 3 0 8 62.5% 46 19 6 71 64.8% 1 1
2013 Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 3 0 0 3 100.0% 7 3 1 11 63.6% 0 1
2013 Tyttöjen superpesis Halli SM 6 2 2 1 5 40.0% 18 6 2 26 69.2% 0 0
2013 Tyttöjen superpesis Runkosarja 10 2 4 0 6 33.3% 35 14 8 57 61.4% 2 1
2013 29 12 9 1 22 54.5% 106 42 17 165 64.2% 3 3
2012 Naisten suomensarja Pohjoislohko 9 6 2 2 10 60.0% 25 9 5 39 64.1% 2 1
2012 Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 1 2 0 3 33.3% 8 6 2 16 50% 0 1
2012 Tyttöjen superpesis Halli SM 6 2 1 4 7 28.6% 9 1 4 14 64.3% 0 0
2012 Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 1 0 0 0 0 % 3 3 0 6 50% 0 0
2012 Tyttöjen superpesis Runkosarja 8 8 12 0 20 40.0% 15 15 7 37 40.5% 3 0
2012 27 17 17 6 40 42.5% 60 34 18 112 53.6% 5 2
2011 Tyttöjen superpesis Runkosarja 5 5 5 1 11 45.5% 3 0 1 4 75% 1 0
2011 5 5 5 1 11 45.5% 3 0 1 4 75% 1 0


bottom