top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2020 Naisten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 1 2 1 4 25% 0 0
2020 2 0 0 0 0 % 1 2 1 4 25% 0 0
2019 Naisten superpesis Halli SM 3 3 1 0 4 75.0% 1 5 1 7 14.3% 3 0
2019 Naisten superpesis Runkosarja 24 32 10 2 44 72.7% 39 36 7 82 47.6% 21 0
2019 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 22 2 1 25 88.0% 9 12 6 27 33.3% 6 0
2019 37 57 13 3 73 78.1% 49 53 14 116 42.2% 30 0
2018 Naisten superpesis Halli SM 4 5 0 1 6 83.3% 2 3 0 5 40% 1 0
2018 Naisten superpesis Runkosarja 26 42 10 2 54 77.8% 37 34 5 76 48.7% 12 0
2018 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 14 1 1 16 87.5% 11 10 2 23 47.8% 5 1
2018 40 61 11 4 76 80.3% 50 47 7 104 48.1% 18 1
2017 Naisten superpesis Halli SM 2 2 1 0 3 66.7% 3 1 0 4 75% 1 0
2017 Naisten superpesis Runkosarja 26 58 17 1 76 76.3% 20 46 5 71 28.2% 10 0
2017 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 6 3 1 10 60.0% 2 7 0 9 22.2% 2 0
2017 32 66 21 2 89 74.2% 25 54 5 84 29.8% 13 0
2016 Naisten superpesis Halli SM 3 0 5 0 5 0.0% 2 2 0 4 50% 1 0
2016 Naisten superpesis Runkosarja 11 14 8 2 24 58.3% 7 17 3 27 25.9% 3 0
2016 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 4 0 0 4 100.0% 1 5 0 6 16.7% 0 0
2016 Naisten ykköspesis Runkosarja 9 7 9 1 17 41.2% 30 7 2 39 76.9% 6 1
2016 25 25 22 3 50 50.0% 40 31 5 76 52.6% 10 1
2015 Naisten superpesis Halli SM 2 1 3 0 4 25.0% 2 1 0 3 66.7% 0 0
2015 Naisten ykköspesis Runkosarja 22 9 19 4 32 28.1% 62 15 2 79 78.5% 2 4
2015 24 10 22 4 36 27.8% 64 16 2 82 78% 2 4
2014 Naisten suomensarja Pohjoislohko 9 3 4 1 8 37.5% 24 14 5 43 55.8% 2 1
2014 Naisten superpesis Runkosarja 9 24 3 2 29 82.8% 8 9 1 18 44.4% 3 0
2014 Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 4 1 0 5 80.0% 3 3 1 7 42.9% 2 0
2014 Tyttöjen superpesis Halli SM 4 0 6 0 6 0.0% 4 4 4 12 33.3% 1 0
2014 Tyttöjen superpesis Runkosarja 8 1 4 0 5 20.0% 31 7 2 40 77.5% 2 1
2014 Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 3 14 1 18 16.7% 3 2 0 5 60% 0 0
2014 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 8 6 12 1 19 31.6% 12 10 4 26 46.2% 3 0
2014 45 41 44 5 90 45.6% 85 49 17 151 56.3% 13 2
2013 Naisten suomensarja Itälohko 7 1 2 1 4 25.0% 31 8 4 43 72.1% 2 1
2013 Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 0 1 0 1 0.0% 18 3 4 25 72% 0 0
2013 Tyttöjen superpesis Halli SM 3 0 1 1 2 0.0% 8 1 0 9 88.9% 1 0
2013 Tyttöjen superpesis Runkosarja 10 3 6 0 9 33.3% 38 11 3 52 73.1% 0 1
2013 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 9 5 10 0 15 33.3% 17 14 1 32 53.1% 2 0
2013 33 9 20 2 31 29.0% 112 37 12 161 69.6% 5 2
2012 Tyttöjen superpesis Halli SM 6 3 3 0 6 50.0% 9 4 4 17 52.9% 3 0
2012 Tyttöjen superpesis Runkosarja 11 5 12 0 17 29.4% 29 17 5 51 56.9% 7 0
2012 Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 4 2 0 6 66.7% 4 0 1 5 80% 5 0
2012 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 9 7 13 0 20 35.0% 10 13 1 24 41.7% 1 0
2012 30 19 30 0 49 38.8% 52 34 11 97 53.6% 16 0
2011 Tyttöjen superpesis Runkosarja 1 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2011 Tyttöjen superpesis Ylempi ls 3 2 2 0 4 50.0% 5 1 1 7 71.4% 0 1
2011 4 2 2 1 5 40.0% 5 1 1 7 71.4% 0 1


bottom