top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
1993 Miesten superpesis Runkosarja 20 0 0 0 0 % 24 12 10 46 52.2% 0 0
1993 20 0 0 0 0 % 24 12 10 46 52.2% 0 0
1992 Miesten superpesis Runkosarja 26 1 0 0 1 100.0% 49 21 28 98 50% 0 0
1992 26 1 0 0 1 100.0% 49 21 28 98 50% 0 0
1991 Miesten superpesis Runkosarja 26 2 0 1 3 66.7% 80 16 23 119 67.2% 2 2
1991 26 2 0 1 3 66.7% 80 16 23 119 67.2% 2 2
1990 Miesten superpesis Runkosarja 26 1 1 0 2 50.0% 63 27 9 99 63.6% 1 1
1990 26 1 1 0 2 50.0% 63 27 9 99 63.6% 1 1


bottom