top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Naisten superpesis Halli SM 0 0 13 3 6 4 2 0 0 28
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 99 36 83 16 35 28 1 298
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 29 8 43 0 3 0 0 83
Naisten superpesis 0 0 141 47 132 20 40 34 1 415
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Tyttöjen superpesis Runkosarja 2 0 26 0 9 1 0 0 0 38
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 17 0 0 0 0 1 0 18
Tyttöjen superpesis 2 0 47 0 12 1 0 1 0 63
2 0 188 47 144 21 40 39 2 483Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Naisten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Naisten superpesis Halli SM 0 7 9 8 0 4 0 0 0 0 1 0 29
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Naisten superpesis Runkosarja 15 42 45 121 9 31 22 4 9 2 2 0 302
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 3 21 45 0 2 9 0 0 0 0 0 83
Naisten superpesis 18 52 75 174 12 40 31 4 9 2 3 0 420
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 3 8
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 3 8
Tyttöjen superpesis Jatkokarsinta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 17 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 39
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 19
Tyttöjen superpesis 0 38 1 24 0 0 0 0 0 1 0 1 65
18 90 76 198 12 41 31 4 13 3 3 5 494


bottom