top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2020 Miesten superpesis Halli SM 2 7 2 0 9 77.8% 6 2 1 9 66.7% 0 0
2020 2 7 2 0 9 77.8% 6 2 1 9 66.7% 0 0
2019 Miesten superpesis Halli SM 2 3 0 1 4 75.0% 8 3 1 12 66.7% 0 0
2019 Miesten superpesis Runkosarja 28 18 8 5 31 58.1% 117 33 19 169 69.2% 6 2
2019 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 4 0 0 4 100.0% 18 2 2 22 81.8% 0 0
2019 33 25 8 6 39 64.1% 143 38 22 203 70.4% 6 2
2018 Miesten superpesis Halli SM 2 0 1 0 1 0.0% 11 1 3 15 73.3% 0 0
2018 Miesten superpesis Runkosarja 28 38 12 10 60 63.3% 89 20 21 130 68.5% 13 2
2018 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 2 1 0 3 66.7% 15 4 2 21 71.4% 1 0
2018 33 40 14 10 64 62.5% 115 25 26 166 69.3% 14 2
2017 Miesten superpesis Runkosarja 32 38 19 8 65 58.5% 133 25 22 180 73.9% 11 1
2017 32 38 19 8 65 58.5% 133 25 22 180 73.9% 11 1
2016 Miesten superpesis Halli SM 3 2 3 3 8 25.0% 5 3 2 10 50% 4 0
2016 Miesten superpesis Karsintasarja 5 14 2 0 16 87.5% 17 3 4 24 70.8% 2 0
2016 Miesten superpesis Runkosarja 27 49 15 8 72 68.1% 95 15 18 128 74.2% 4 0
2016 35 65 20 11 96 67.7% 117 21 24 162 72.2% 10 0
2015 Miesten superpesis Halli SM 3 8 6 0 14 57.1% 2 1 0 3 66.7% 3 0
2015 Miesten superpesis Runkosarja 30 60 35 6 101 59.4% 21 29 2 52 40.4% 21 0
2015 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 8 4 2 14 57.1% 2 4 0 6 33.3% 3 0
2015 37 76 45 8 129 58.9% 25 34 2 61 41% 27 0
2014 Miesten superpesis Halli SM 2 7 3 1 11 63.6% 0 0 1 1 0% 2 0
2014 Miesten superpesis Runkosarja 30 133 50 19 202 65.8% 6 4 2 12 50% 23 0
2014 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 9 11 2 22 40.9% 0 3 0 3 0% 0 0
2014 35 149 64 22 235 63.4% 6 7 3 16 37.5% 25 0
2013 Miesten superpesis Halli SM 5 16 2 5 23 69.6% 2 0 4 6 33.3% 5 0
2013 Miesten superpesis Runkosarja 23 109 22 18 149 73.2% 8 0 0 8 100% 14 0
2013 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 14 3 5 22 63.6% 0 1 0 1 0% 2 0
2013 31 139 27 28 194 71.6% 10 1 4 15 66.7% 21 0
2012 Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 4 14 9 3 26 53.8% 1 1 0 2 50% 2 0
2012 Miesten superpesis Halli SM 2 8 0 3 11 72.7% 0 1 0 1 0% 0 0
2012 Miesten superpesis Karsintasarja 4 11 4 1 16 68.8% 7 3 2 12 58.3% 1 0
2012 Miesten superpesis Runkosarja 25 92 22 10 124 74.2% 22 5 5 32 68.8% 8 1
2012 35 125 35 17 177 70.6% 30 10 7 47 63.8% 11 1
2011 Miesten superpesis Runkosarja 23 53 20 15 88 60.2% 29 16 5 50 58% 13 0
2011 23 53 20 15 88 60.2% 29 16 5 50 58% 13 0
2010 Miesten superpesis Runkosarja 23 56 13 10 79 70.9% 26 10 2 38 68.4% 12 1
2010 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 9 20 19 1 40 50.0% 8 2 1 11 72.7% 3 0
2010 32 76 32 11 119 63.9% 34 12 3 49 69.4% 15 1
2009 Miesten superpesis Runkosarja 22 50 28 13 91 54.9% 12 13 2 27 44.4% 16 0
2009 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 12 8 2 22 54.5% 5 5 2 12 41.7% 0 0
2009 29 62 36 15 113 54.9% 17 18 4 39 43.6% 16 0
2008 Miesten superpesis Runkosarja 23 63 26 12 101 62.4% 13 3 1 17 76.5% 16 0
2008 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 24 17 2 43 55.8% 0 4 2 6 0% 5 0
2008 30 87 43 14 144 60.4% 13 7 3 23 56.5% 21 0
2007 Miesten superpesis Karsintasarja 6 16 7 1 24 66.7% 6 7 0 13 46.2% 4 0
2007 Miesten superpesis Runkosarja 26 52 53 15 120 43.3% 20 17 5 42 47.6% 21 0
2007 32 68 60 16 144 47.2% 26 24 5 55 47.3% 25 0
2006 Miesten superpesis Runkosarja 25 68 44 10 122 55.7% 23 18 1 42 54.8% 18 0
2006 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 19 15 4 38 50.0% 2 2 1 5 40% 3 0
2006 32 87 59 14 160 54.4% 25 20 2 47 53.2% 21 0
2005 Miesten suomensarja Pohjoislohko 3 1 0 0 1 100.0% 11 4 0 15 73.3% 0 0
2005 Miesten superpesis Runkosarja 1 2 1 0 3 66.7% 1 0 1 2 50% 0 0
2005 Miesten ykköspesis Runkosarja 19 54 23 8 85 63.5% 31 7 9 47 66% 13 0
2005 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 3 0 1 4 75.0% 5 0 1 6 83.3% 2 0
2005 25 60 24 9 93 64.5% 48 11 11 70 68.6% 15 0
2004 Miesten suomensarja Pohjoislohko 6 8 2 1 11 72.7% 35 1 3 39 89.7% 0 0
2004 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 10 2 4 16 62.5% 15 1 1 17 88.2% 2 1
2004 Miesten superpesis Runkosarja 6 4 7 2 13 30.8% 3 6 2 11 27.3% 1 0
2004 Miesten ykköspesis Runkosarja 1 4 0 2 6 66.7% 2 0 0 2 100% 0 0
2004 18 26 11 9 46 56.5% 55 8 6 69 79.7% 3 1
2003 Miesten suomensarja Pohjoislohko 3 3 0 0 3 100.0% 16 4 2 22 72.7% 2 0
2003 Miesten superpesis Runkosarja 8 17 10 2 29 58.6% 9 6 2 17 52.9% 3 0
2003 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 7 2 2 11 63.6% 0 5 0 5 0% 3 0
2003 Miesten ykköspesis Runkosarja 12 37 12 6 55 67.3% 7 7 1 15 46.7% 12 0
2003 26 64 24 10 98 65.3% 32 22 5 59 54.2% 20 0
2002 Miesten suomensarja Pohjoislohko 13 40 14 14 68 58.8% 18 4 3 25 72% 10 0
2002 Miesten superpesis Karsintasarja 6 4 8 3 15 26.7% 9 6 2 17 52.9% 3 0
2002 Miesten superpesis Runkosarja 5 6 9 2 17 35.3% 4 2 1 7 57.1% 2 0
2002 24 50 31 19 100 50.0% 31 12 6 49 63.3% 15 0


bottom