top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 14 0 1 0 0 0 1 1 0 17
Naisten suomensarja Lounaislohko 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Naisten suomensarja 33 0 1 0 0 0 1 1 0 36
Naisten superpesis Halli SM 3 1 0 2 0 0 2 0 0 8
Naisten superpesis Karsintasarja 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Naisten superpesis Runkosarja 8 0 0 0 0 0 15 0 0 23
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten superpesis 14 1 0 2 0 0 17 0 0 34
Naisten ykköspesis Runkosarja 47 3 3 0 3 0 1 2 0 60
Naisten ykköspesis 47 3 3 0 3 0 1 2 0 60
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 1 0 4 0 1 0 0 0 0 6
Tyttöjen superpesis Halli SM 4 0 4 0 0 1 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis Runkosarja 17 3 6 2 1 0 1 0 0 30
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 1 0 0 0 5 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 16 2 3 2 0 2 0 0 0 25
Tyttöjen superpesis 41 6 17 4 2 8 1 0 0 79
135 10 21 6 5 8 20 3 0 209Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 1 0 0 0 1 1 0 0 14 0 0 0 17
Naisten suomensarja Lounaislohko 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 13
Naisten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6
Naisten suomensarja 1 0 0 0 1 1 0 6 27 0 0 0 36
Naisten superpesis Halli SM 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Naisten superpesis Runkosarja 5 5 0 0 3 5 5 0 0 0 6 5 34
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
Naisten superpesis 6 11 0 0 3 7 7 0 0 0 14 10 58
Naisten ykköspesis Runkosarja 23 19 0 0 3 11 4 0 0 0 0 0 60
Naisten ykköspesis 23 19 0 0 3 11 4 0 0 0 0 0 60
Tyttöjen superpesis Alempi loppusarja 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tyttöjen superpesis Halli SM 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis Runkosarja 9 15 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 31
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 7 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Tyttöjen superpesis 21 44 9 2 3 0 0 0 0 0 1 0 80
51 74 9 2 10 19 11 6 27 0 15 10 234


bottom