top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Länsilohko 1 0 0 0 0 3 0 0 1 6
Naisten suomensarja 1 0 0 0 0 3 0 0 1 6
Naisten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 5 19 2 42 1 69
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 8 0 0 10 0 18
Naisten superpesis 0 0 0 0 13 22 4 52 1 92
Naisten ykköspesis Etelälohko 0 0 0 0 0 9 0 0 4 13
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 5 9 0 0 12 26
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 0 0 1 15 1 6 2 25
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis 0 0 0 0 1 31 1 6 2 41
1 0 0 0 19 65 5 58 16 165Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Länsilohko 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 1 8
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 1 8
Naisten superpesis Halli SM 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Naisten superpesis Runkosarja 11 40 12 0 0 1 1 2 2 4 32 30 135
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 12 1 0 0 0 0 0 0 14 7 16 55
Naisten superpesis 16 57 13 0 0 1 1 2 2 18 39 46 195
Naisten ykköspesis Etelälohko 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Naisten ykköspesis Runkosarja 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Naisten ykköspesis 2 10 13 1 0 0 0 0 0 1 1 4 32
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 3 5 1 2 13 1 0 0 10 3 3 41
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 7 3 17
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tyttöjen superpesis 0 4 17 3 2 14 1 0 0 10 10 6 67
18 71 43 4 2 17 2 2 6 30 50 57 302


bottom