top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2020 Miesten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 3 5 4 12 25% 0 0
2020 2 0 0 0 0 % 3 5 4 12 25% 0 0
2019 Miesten superpesis Halli SM 1 0 0 1 1 0.0% 4 0 0 4 100% 0 0
2019 Miesten superpesis Runkosarja 30 2 0 1 3 66.7% 96 26 25 147 65.3% 0 0
2019 31 2 0 2 4 50.0% 100 26 25 151 66.2% 0 0
2018 Miesten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 5 2 1 8 62.5% 0 0
2018 Miesten superpesis Runkosarja 32 2 0 4 6 33.3% 99 26 31 156 63.5% 1 0
2018 34 2 0 4 6 33.3% 104 28 32 164 63.4% 1 0
2017 Miesten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 4 4 1 9 44.4% 0 0
2017 Miesten superpesis Runkosarja 31 0 2 1 3 0.0% 98 35 22 155 63.2% 0 0
2017 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 0 0 % 11 4 5 20 55% 0 0
2017 36 0 2 1 3 0.0% 113 43 28 184 61.4% 0 0
2016 Miesten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 6 1 1 8 75% 0 0
2016 Miesten superpesis Runkosarja 28 2 0 2 4 50.0% 107 29 20 156 68.6% 0 0
2016 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 1 0 1 2 50.0% 7 4 6 17 41.2% 0 0
2016 34 3 0 3 6 50.0% 120 34 27 181 66.3% 0 0
2015 Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 2 0 0 0 0 % 5 2 3 10 50% 0 1
2015 Miesten superpesis Halli SM 3 0 0 1 1 0.0% 10 0 3 13 76.9% 0 0
2015 Miesten superpesis Runkosarja 30 2 2 1 5 40.0% 87 35 28 150 58% 1 0
2015 35 2 2 2 6 33.3% 102 37 34 173 59% 1 1
2014 Miesten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 4 3 1 8 50% 0 0
2014 Miesten superpesis Runkosarja 30 1 0 2 3 33.3% 111 37 28 176 63.1% 1 0
2014 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 3 3 0.0% 7 1 0 8 87.5% 0 0
2014 35 1 0 5 6 16.7% 122 41 29 192 63.5% 1 0
2013 Miesten superpesis Halli SM 5 0 0 0 0 % 17 2 1 20 85% 0 0
2013 Miesten superpesis Runkosarja 26 1 1 2 4 25.0% 69 36 15 120 57.5% 0 1
2013 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 0 0 % 6 2 0 8 75% 0 0
2013 34 1 1 2 4 25.0% 92 40 16 148 62.2% 0 1
2012 Miesten superpesis Halli SM 3 0 0 0 0 % 8 3 2 13 61.5% 0 0
2012 Miesten superpesis Runkosarja 26 0 0 1 1 0.0% 83 25 11 119 69.7% 0 1
2012 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 12 0 0 1 1 0.0% 29 14 12 55 52.7% 1 0
2012 41 0 0 2 2 0.0% 120 42 25 187 64.2% 1 1
2011 Miesten superpesis Runkosarja 8 0 0 0 0 % 23 11 7 41 56.1% 0 0
2011 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 12 0 0 2 2 0.0% 31 20 8 59 52.5% 1 0
2011 20 0 0 2 2 0.0% 54 31 15 100 54% 1 0
2010 Miesten superpesis Runkosarja 21 1 1 2 4 25.0% 72 28 10 110 65.5% 0 0
2010 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 0 0 1 1 0.0% 36 20 3 59 61% 0 0
2010 32 1 1 3 5 20.0% 108 48 13 169 63.9% 0 0
2009 Miesten superpesis Runkosarja 24 1 1 1 3 33.3% 63 36 12 111 56.8% 0 0
2009 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 2 0 2 4 50.0% 32 14 6 52 61.5% 0 0
2009 35 3 1 3 7 42.9% 95 50 18 163 58.3% 0 0
2008 Miesten superpesis Karsintasarja 4 0 0 1 1 0.0% 14 4 4 22 63.6% 0 0
2008 Miesten superpesis Runkosarja 24 0 3 0 3 0.0% 56 27 16 99 56.6% 1 0
2008 28 0 3 1 4 0.0% 70 31 20 121 57.9% 1 0
2007 Miesten superpesis Runkosarja 26 2 0 0 2 100.0% 73 28 24 125 58.4% 0 0
2007 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 12 0 0 1 1 0.0% 31 8 12 51 60.8% 0 0
2007 38 2 0 1 3 66.7% 104 36 36 176 59.1% 0 0
2006 Miesten superpesis Runkosarja 27 1 1 1 3 33.3% 74 31 16 121 61.2% 1 0
2006 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 2 2 1 5 40.0% 21 4 9 34 61.8% 0 0
2006 34 3 3 2 8 37.5% 95 35 25 155 61.3% 1 0
2005 Miesten superpesis Karsintasarja 7 0 0 0 0 % 17 11 7 35 48.6% 0 0
2005 Miesten superpesis Runkosarja 25 4 0 3 7 57.1% 82 29 17 128 64.1% 1 1
2005 32 4 0 3 7 57.1% 99 40 24 163 60.7% 1 1
2004 Miesten superpesis Runkosarja 28 1 2 4 7 14.3% 94 36 21 151 62.3% 2 1
2004 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 14 0 0 1 1 0.0% 46 18 12 76 60.5% 0 0
2004 42 1 2 5 8 12.5% 140 54 33 227 61.7% 2 1
2003 Miesten superpesis Runkosarja 26 0 1 0 1 0.0% 73 35 21 129 56.6% 1 0
2003 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 0 0 0 0 % 10 5 5 20 50% 0 0
2003 30 0 1 0 1 0.0% 83 40 26 149 55.7% 1 0
2002 Miesten superpesis Runkosarja 29 2 1 1 4 50.0% 103 39 13 155 66.5% 0 1
2002 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 1 1 0 2 50.0% 9 3 1 13 69.2% 0 0
2002 32 3 2 1 6 50.0% 112 42 14 168 66.7% 0 1
2001 Miesten superpesis Runkosarja 27 4 3 2 9 44.4% 104 30 20 154 67.5% 5 1
2001 27 4 3 2 9 44.4% 104 30 20 154 67.5% 5 1
2000 Miesten ykköspesis Runkosarja 23 6 5 0 11 54.5% 83 17 10 110 75.5% 4 0
2000 23 6 5 0 11 54.5% 83 17 10 110 75.5% 4 0
1999 Miesten ykköspesis Ylempi ls 1 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
1999 1 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0


bottom