top
logo
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
Naisten suomensarja 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Tyttöjen superpesis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
0 0 0 1 0 0 0 4 5 10Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten suomensarja Etelälohko 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Naisten suomensarja 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Naisten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Tyttöjen superpesis 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 12


bottom